Thông tin chung
Mã trường: NTS
Địa chỉ: 15 D5, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: +84 028 512 7254
Ngày thành lập: 1993
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô: 528 giảng viên và khoảng 14.500 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Ngoại thương - cơ sở 2 thành ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương - cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 NTS01 Kinh tế quản trị kinh doanh A00 24.25
2 NTS01 Kinh tế quản trị kinh doanh A01, D01, D06, D07 23.75
3 NTS02 Tài chính ngân hàng kế toán A00 23.5
4 NTS02 Tài chính ngân hàng kế toán A01, D01, D07 23
Đại học Ngoại thương - cơ sở 2 thành ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương - cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 NTS01 Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán D01 27.25 Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng khu vực, đối tượng): 27,15, Điểm môn Toán: 8
2 NTS01 Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán D06 27.25 Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng khu vực, đối tượng): 27,15; Điểm môn Toán: 8
3 NTS01 Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán D07 27.25 Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng khu vực, đối tượng): 27,15; Điểm môn Toán: 8
4 NTS01 Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán A01 27.25 Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng khu vực, đối tượng): 27,15; Điểm môn Toán: 8
5 NTS01 Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán A00 27.25 Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng khu vực, đối tượng): 28,15; Điểm môn Toán: 8
Đại học Ngoại thương - cơ sở 2 thành ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương - cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh D07 0
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01; D01 24.5
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00 26
4 7340301 Kế toán A01; D01 24.5
5 7340301 Kế toán D07 0
6 7340301 Kế toán A00 25.75
7 7340201 Tài chính - Ngân hàng A01; D01 24.5
8 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00 25.75
9 7340201 Tài chính - Ngân hàng D07 0
10 7310101 Kinh tế A01; D01; D06 25
11 7310101 Kinh tế A00 26.5
12 7310101 Kinh tế D07 0
Đại học Ngoại thương - cơ sở 2 thành ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương - cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00 27 Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 8,5
2 7310101 Kinh tế A01; D01; D06 25.5 Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 8,5
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00 26.75
4 7340101 Quản trị kinh doanh A01; D01 25.25
5 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00 26.5
6 7340201 Tài chính-Ngân hàng A01; D01 25
Đại học Ngoại thương - cơ sở 2 thành ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương - cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế đối ngoại A 24
2 7310101 Kinh tế đối ngoại A1 23
3 7310101 Kinh tế đối ngoại D1,D6 22.5
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng A 24
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng A1 23
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng D1 22
7 7340101 Quản trị kinh doanh A 24
8 7340101 Quản trị kinh doanh A1 23
9 7340101 Quản trị kinh doanh D1 22
Đại học Ngoại thương - cơ sở 2 thành ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương - cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế đối ngoại A 25
2 7310101 Kinh tế đối ngoại A1 23.5
3 7310101 Kinh tế đối ngoại D1,D6 23
4 7340101 Quản trị kinh doanh quốc tế A 24
5 7340101 Quản trị kinh doanh quốc tế A1,D1 23
6 7340201 Tài chính quốc tế A 24
7 7340201 Tài chính quốc tế A1,D1 23
8 7310101 Kinh tế đối ngoại - Chương trình CLC giảng dạy bằng tiết Việt A 23
9 7310101 Kinh tế đối ngoại - Chương trình CLC giảng dạy bằng tiết Việt A1,D1,D6 22
Đại học Ngoại thương - cơ sở 2 thành ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương - cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Việt A1,D1,D6 19.5 KV1-HSPT
2 Kinh tế đối ngoại A,A1, D1,6 21.5 KV1-HSPT
3 tài chính quốc tế A1,D1 21.5 KV1-HSPT
4 Quản trị kinh doanh quốc tế A1,D1 21 KV1-HSPT
5 Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Việt A 21 KV1-HSPT
6 Tài chính quốc tế A 22.5 KV1-HSPT
7 Quản trị kinh doanh quốc tế A 22.5 KV1-HSPT
8 Kinh tế đối ngoại A 22.5 KV1-HSPT
Đại học Ngoại thương - cơ sở 2 thành ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương - cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Toàn trường A 24
2 0 Toàn trường D 22