Thông tin chung
Mã trường: DLT
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội
Số điện thoại: 043.3838.443
Ngày thành lập: Ngày 31 tháng 1 năm 2005
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ lao động thương binh và xã hội
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Lao động xã hội - cơ sở Sơn T... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Lao động xã hội - cơ sở Sơn Tây năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7760101 Công tác xã hội C00 14 Cơ sở tại Sơn Tây
2 7760101 Công tác xã hội A00, A01, D01 14.5 Cơ sở tại Sơn Tây
3 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01 14 Cơ sở tại Sơn Tây
4 7340301 Kế toán A00, A01, D01 14 Cơ sở tại Sơn Tây
5 7340204 Bảo hiểm A00, A01, D01 14 Cơ sở tại Sơn Tây
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 14 Cơ sở tại Sơn Tây
Đại học Lao động xã hội - cơ sở Sơn T... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Lao động xã hội - cơ sở Sơn Tây năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 15.5 Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 5 (NV1-NV5)
2 7340204 Bảo hiểm A00, A01, D01 15.5 Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 5 (NV1-NV5)
3 7340301 Kế toán A00, A01, D01 15.5 Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 6 (NV1-NV6)
4 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01 15.5 Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 8 (NV1-NV8)
5 7760101 Công tác xã hội A00, A01, C00, D01 15.5 Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 7 (NVlệ-NV7)
6 7760101 Công tác xã hội A00, A01, C00, D01 16 Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 5 (NV1-NV5)
Đại học Lao động xã hội - cơ sở Sơn T... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Lao động xã hội - cơ sở Sơn Tây năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7760101 Công tác xã hội C00 16
2 7760101 Công tác xã hội A00; A01; D01 15
3 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 15
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
5 7340202 Bảo hiểm A00; A01; D01 15
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15
Đại học Lao động xã hội - cơ sở Sơn T... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Lao động xã hội - cơ sở Sơn Tây năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340404 Quản trị Nhân lực A00; A01; D01 15
2 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
3 7340202 Bảo hiểm A00; A01; D01 15
4 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01 15
Đại học Lao động xã hội - cơ sở Sơn T... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Lao động xã hội - cơ sở Sơn Tây năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340404 Quản trị nhân lực A 14
2 7340301 Kế toán A 14
3 7340202 Bảo hiểm A 14
4 7340101 Quản trị kinh doanh A 14
5 7340404 Quản trị nhân lực A1 14
6 7340301 Kế toán A1 14
7 7340202 Bảo hiểm A1 14
8 7340101 Quản trị kinh doanh A1 14
9 7340404 Quản trị nhân lực D1 14
10 7340301 Kế toán D1 14
11 7340202 Bảo hiểm D1 14
12 7340101 Quản trị kinh doanh D1 14
Đại học Lao động xã hội - cơ sở Sơn T... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Lao động xã hội - cơ sở Sơn Tây năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A 13
2 7340301 Kế toán D1 13.5
3 7340404 Quản trị nhân lực A 13
4 7340404 Quản trị nhân lực D1 13.5
Đại học Lao động xã hội - cơ sở Sơn T... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Lao động xã hội - cơ sở Sơn Tây năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340404 Quản trị nhân lực C 17.5 Cơ sở Sơn Tây
2 7340301 Kế toán A,D1 14.5 Cơ sở Sơn Tây
3 7340404 Quản trị nhân lực A,C,D1 14 Cơ sở Sơn Tây
Đại học Lao động xã hội - cơ sở Sơn T... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Lao động xã hội - cơ sở Sơn Tây năm 2010 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 401 Quản trị nhân lực A 13
2 402 Kế toán A 13
3 401 Quản trị nhân lực C 14
4 401 Quản trị nhân lực D1 13