Thông tin chung
Mã trường: DHA
Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế.
Số điện thoại: 0234.3946997
Ngày thành lập: Ngày 3 tháng 3 năm 2015
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 4000 sinh viên
Website: hul.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Luật Đại học Huế - University... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Luật Đại học Huế năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật C00, D01, D64, D78 16
2 7380107 Luật kinh tế C00, C19, D72, D84 17.75
Đại học Luật Đại học Huế - University... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Luật Đại học Huế năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật C00, D01, D64, D78 22.5
2 7380107 Luật kinh tế C00, C19, D72, D84 23
Đại học Luật Đại học Huế - University... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Luật Đại học Huế năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380107 Luật kinh tế A00; C00; D01; D03 20.5
2 7380101 Luật A00; C00; D01; D03 20.5
Đại học Luật Đại học Huế - University... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Luật Đại học Huế năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 21.75
2 7380107 Luật Kinh tế A00; A01; C00; D01 22
Đại học Luật Đại học Huế - University... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Luật Đại học Huế năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật học A 18
2 7380107 Luật kinh tế A 18
3 7380101 Luật học A1 18
4 7380107 Luật kinh tế A1 18
5 7380101 Luật học C 19
6 7380107 Luật kinh tế C 19
7 7380101 Luật học D1,2,3,4 18
8 7380107 Luật kinh tế D1,2,3,4 18
Đại học Luật Đại học Huế - University... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Luật Đại học Huế năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A 17.5
2 7380101 Luật C 20
3 7380101 Luật D1 17
4 7380101 Luật D2 17
5 7380101 Luật D3 17
6 7380101 Luật D4 17
7 7380107 Luật kinh tế A 17.5
8 7380107 Luật kinh tế C 19.5
9 7380107 Luật kinh tế D1 17
10 7380107 Luật kinh tế D2 17
11 7380107 Luật kinh tế D3 17
12 7380107 Luật kinh tế D4 17
Đại học Luật Đại học Huế - University... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Luật Đại học Huế năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380107 Luật kinh tế D1,2,3,4 15.5
2 7380101 Luật học D1,2,3,4 14
3 7380107 Luật kinh tế C 16.5
4 7380101 Luật học C 15
5 7380101 Luật học A 14
6 7380107 Luật kinh tế A 15.5
Đại học Luật Đại học Huế - University... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Luật Đại học Huế năm 2011 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 501 Luật A 14
2 501 Luật; C 15.5
3 501 Luật: D1.2.3.4 14
4 502 Luật kinh tế A 14
5 502 Luật kinh tế; C 15.5
6 502 Luật kinh tế: D1.2.3.4 14
Đại học Luật Đại học Huế - University... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Luật Đại học Huế năm 2010 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 501 Khối A A 13
2 501 Khối C C 15.5
3 501 Khối D D 13