Thông tin chung
Mã trường: DKQ
Địa chỉ: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Số điện thoại: (055) 3 845 578
Ngày thành lập: Ngày 28 tháng 6 năm 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ tài chính
Quy mô: 203 giảng viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Tài chính - Kế toán - Univers... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính - kế toán năm 2018 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00,A01, D01, A16 14 Cơ sở tại Quảng Ngãi
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00,A01, D01, A16 14 Cơ sở tại Quảng Ngãi
3 7340301 Kế toán A00,A01, D01, A16 14 Cơ sở tại Quảng Ngãi
4 7340302 Kiểm toán A00,A01, D01, A16 14 Cơ sở tại Quảng Ngãi
5 7340120 Kinh doanh quốc tế A00,A01, D01, A16 14 Cơ sở tại Quảng Ngãi
6 7380107 Luật Kinh tế A00,D01, C00, C15 14 Cơ sở tại Quảng Ngãi
7 7340201H Tài chính - Ngân hàng A00,A01, D01, A16 13 Phân hiệu tại Thừa Thiền Huế
8 7340301H Kế toán A00,A01, D01, A16 13 Phân hiệu tại Thừa Thiền Huế
9 7340120H Kinh doanh quốc tế A00,A01, D01, A16 13 Phân hiệu tại Thừa Thiền Huế
10 7380107H Luật Kinh tế A00,D01, C00, C15 13 Phân hiệu tại Thừa Thiền Huế
Đại học Tài chính - Kế toán - Univers... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính - kế toán năm 2017 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A16; D01 15.5
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; A16; D01 15.5
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A16; D01 15.5
4 7340301 Kế toán A00; A01; A16; D01 15.5
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; A16; D01 15.5
6 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C15; D01 15.5
Đại học Tài chính - Kế toán - Univers... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính - kế toán năm 2016 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C15; D01 15
2 7340302 Kiểm toán A00; A01; A16; D01 15
3 7340301 Kế toán A00; A01; A16; D01 15
4 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A16; D01 15
5 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; A16; D01 15
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A16; D01 15
Đại học Tài chính - Kế toán - Univers... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính - kế toán năm 2015 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A; A1; D1 15
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A; A1; D1 15
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A; A1; D1 15
4 7340301 Kế toán A; A1; D1 15
5 7340302 Kiểm toán A; A1; D1 15
6 C340101 Quản trị kinh doanh A; A1; D1 12
7 C340201 Tài chính - Ngân hàng A; A1; D1 12
8 C340301 Kế toán A; A1; D1 12
9 C340405 Hệ thống thông tin quản lí A; A1; D1 12
Đại học Tài chính - Kế toán - Univers... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính - kế toán năm 2014 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A, A1,D1 13 Liên thông lấy 14 điểm
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A, A1,D1 13 Liên thông lấy 14 điểm
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1,D1 13 Liên thông lấy 14 điểm
4 7340301 Kế toán A, A1,D1 13 Liên thông lấy 14 điểm
5 7340302 Kiểm toán A, A1,D1 13 Liên thông lấy 14 điểm
6 C340101 Quản trị kinh doanh (Xét điểm ĐH) A, A1,D1 10 Cao đẳng
7 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1,D1 13 Cao đẳng
8 C340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1,D1 10 Cao đẳng
9 C340201 Tài chính - Ngân hàng (Xét điểm ĐH) A, A1,D1 13 Cao đẳng
10 C340301 Kế toán ( Xét điểm ĐH) A, A1,D1 10 Cao đẳng
11 C340301 Kế toán C340301 0 Cao đẳng
12 C340405 Hệ thống thông tin quản lí (Xét điểm ĐH) A, A1,D1 10 Cao đẳng
Đại học Tài chính - Kế toán - Univers... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính - kế toán năm 2013 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 13
3 7340301 Kế toán A,A1 13
4 C340101 Quản trị kinh doanh ( Xét điểm đại học ) A,A1,D1 10 Hệ cao đẳng
5 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 13 Hệ cao đẳng
6 C340201 Tài chính - Ngân hàng ( Xét điểm đại học ) A,A1,D1 10 Hệ cao đẳng
7 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 13 Hệ cao đẳng
8 C340301 Kế toán ( Xét điểm đại học ) A,A1,D1 10 Hệ cao đẳng
9 C340301 Kế toán A,A1,D1 13 Hệ cao đẳng
10 C340405 Hệ thống thông tin quản lí ( Xét điểm đại học ) A,A1,D1 10 Hệ cao đẳng
11 C340405 Hệ thống thông tin quản lí A,A1,D1 13 Hệ cao đẳng
Đại học Tài chính - Kế toán - Univers... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính - kế toán năm 2012 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 C340301 Kế toán D1 10.5 Điểm thi đại học
2 C340401 Hệ thống thông tin quản lý D1 10.5 Điểm thi Đại Học
3 C340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5 Điểm thi CĐ
4 C340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13.5 Điểm thi CĐ
5 C340301 Kế toán D1 13.5 Điểm thi CĐ
6 C340401 Hệ thống thông tin quản lý D1 13.5 Điểm thi CĐ
7 C340201 Tài chính - Ngân hàng D1 10.5 Điểm thi Đại Học
8 C340101 Quản trị kinh doanh D1 10.5 Điểm thi Đại Học
9 C340405 Hệ thống thông tin quản lý A,A1 13 Điểm thi Cao Đẳng
10 C340301 Kế toán A,A1 13 Điểm thi Cao Đẳng
11 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 13 Điểm thi Cao Đẳng
12 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13 Điểm thi Cao Đẳng
13 C340405 Hệ thống thông tin quản lý A,A1 10 Điểm thi Đại Học
14 C340301 Kế toán A,A1 10 Điểm thi Đại Học
15 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 10 Điểm thi Đại Học
16 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1 10 Điểm thi Đại Học
17 7340301 Kế toán A,A1 13
18 7340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 13
Đại học Tài chính - Kế toán - Univers... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính - kế toán năm 2010 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 1 - Tài chính - Ngân hàng A,D1 10
2 2 - Kế toán A,D1 10
3 3 - Hệ thống thông tin quản lí A,D1 10
4 4 - Quản trị kinh doanh A,D1 10